EEX VERORDENING PDF

Posts about EEX Verordening written by Geert van Calster. Vlas, P. (). Supplement EEX-Verdrag-EVEX-EEX-Verordening. In Groene Serie-Burgerlijke Rechtsvordering (Groene serie-Burgerlijke. EEX-Verordening en ontwikkelingen IPR-procesrecht. Vlas, P. (Invited speaker). Transnational Legal Studies. Activity: Lecture / Presentation › Academic.

Author: Tozilkree Moogugul
Country: Belize
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 19 October 2017
Pages: 170
PDF File Size: 5.43 Mb
ePub File Size: 18.1 Mb
ISBN: 881-6-48426-571-8
Downloads: 23888
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Samushakar

Artikel 48 Het gerecht neemt onverwijld een besluit over het verzoek tot weigering van de tenuitvoerlegging. Deze verordening beperkt zich tot het minimum dat vereist is om die doelstellingen te verwezenlijken en gaat niet verder dan hetgeen daarvoor nodig is. In het bijzonder worden de verdragen vervangen die zijn opgenomen op de door de Commissie uit hoofde van artikel 76, lid 1, onder cen artikel 76, lid 2, vastgestelde lijst.

EEX Verordening | gavc law – geert van calster | Page 2

Artikel 73 lid 2 van de nieuwe verordening bepaalt — in overeenstemming met de strekking van overweging 12 — echter dat het Verdrag van New York prevaleert boven de Brussel I Verordening. The judgment shall be declared enforceable immediately on completion of the formalities in Article 53 without any review under Articles 34 and The decision on the application for a declaration of enforceability may be appealed against by either party.

A consumer may bring proceedings against the other party to a contract either in the courts of the Member State in which that party is domiciled or in the courts for the place where the consumer is domiciled. Een uitzondering op deze hoofdregel vormt het huidige artikel No security, bond or deposit, however described, shall be required of a party who in one Member State applies for enforcement of a judgment given in another Member State on the ground that he is a foreign national or that he is not domiciled or resident in the State in which enforcement is sought.

The court hearing the action shall, in any event, apply Article 26 of this Regulation. De afschaffing van het exequatur betekent dat de schuldeiser zich naast tijd tevens kosten zal besparen. De artikelen 10, 11 en 12 zijn van toepassing op de vordering die door de getroffene rechtstreeks tegen de verzekeraar wordt ingesteld, indien de rechtstreekse vordering mogelijk is.

European private international law, second ed.

Onder voorbehoud van de artikelen 70 en 71 komt deze verordening in de betrekkingen tussen de lidstaten in de plaats van de verdragen die hetzelfde onderwerp bestrijken als deze verordening. For the purposes of this Regulation, a company or other legal person or association of natural or legal persons is domiciled at the place where it has its: Wanneer beslissingen die gegeven worden in de lidstaten die opgenomen zijn op de in lid 1 bedoelde lijst, in overeenstemming met het recht van die lidstaten gevolgen teweegbrengen voor derden bij toepassing van lid 1, worden deze gevolgen in alle lidstaten erkend.

  AUDIO TECHNICA ATW 2129 PDF

Tekst van de uitvoerbare verbintenis, gehecht aan dit certificaat De authentieke akte is uitvoerbaar tegen de schuldenaar in de lidstaat van herkomst artikel 57, lid 1, van de verordening Gedaan te Indien Verordening EG nr.

De Commissie maakt de informatie met alle passende middelen openbaar, met name via het Europees justitieel netwerk. An unusually high proportion of cases under Article 22 old or 24 Recast Brussels I relate to family disputes on property. Moreover, a judgment shall not be recognised if it conflicts with Sections 3, 4 or 6 of Chapter II, or in a case provided for in Article Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen.

The court with which an appeal is lodged under Article 43 or Article 44 may, on the application of the party against whom enforcement is sought, stay the proceedings if an ordinary appeal has been lodged against the judgment in the Member State of origin or if the time for such an appeal has not yet expired; in the latter case, the court may specify the time within which such an appeal is to be lodged.

In het geval de relevante beslissing nog niet is betekend dan zal die beslissing eveneens eerst betekend moeten worden artikel 43 van den nieuwe verordening.

EEX Verordening | gavc law – geert van calster | Page 4

Het gerecht of de bevoegde autoriteit van een lidstaat waar een gerechtelijke schikking tot stand is gekomen, geeft ten verzoeke van elke belanghebbende partij een certificaat af volgens het modelformulier in bijlage V bij deze verordening. Type of authority 3. Dit artikel is van toepassing voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze verordening.

De verzoeker legt aan het gerecht een afschrift van de beslissing en, indien nodig, een vertaling of transliteratie ervan over. Elleray DJ however, did not consider the outcome of that reference to be relevant for the case at hand, in its current stage of procedure.

  BRIAN HODEL BRAZILIAN MASTERS PDF

De in artikel 77 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend verordeniny onbepaalde tijd met ingang van 9 januari In casu, it would seem the national court is asked to confirm that the parking debt claimed by Pula Parking is not coupled with any penalties that may be considered to result from a public authority act of Pula Parking and is not of a punitive nature but constitutes, therefore, mere consideration for a service provided.

Posts Tagged EEX Verordening

Wanneer de bevoegdheid voortvloeit uit artikel 4 of de artikelen 7, 8 of 9, en op het moment dat een vordering wordt aangebracht voor een gerecht van een lidstaat een samenhangende vordering aanhangig is voor een gerecht van een derde land, kan het gerecht van de lidstaat de uitspraak aanhouden indien:.

Het bepaalde in afdeling 2, onderafdeling 2 van afdeling 3, en afdeling 4 van hoofdstuk III is op authentieke akten van overeenkomstige toepassing. Het Verdrag van Brussel van blijft van toepassing op de grondgebieden van de lidstaten die onder de territoriale werkingssfeer van dat verdrag vallen en die krachtens artikel VWEU van deze verordening uitgesloten zijn.

However, in proceedings which have as their object tenancies of immovable property concluded for temporary private use for a maximum period of six consecutive months, the courts of vrrordening Member State in which the defendant is domiciled verrdening also have jurisdiction, provided that the vrrordening is a natural person and that the landlord and the tenant are domiciled in the same Member State.

EUR-Lex Access to European Union law

Ms Schmidt is included in the land register as the owner. Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.

Article 13 The provisions of this Section may be departed from only by an agreement: No later than five years after the entry into force of this Regulation, the Commission shall present to the European Parliament, the Council and the Economic and Social Committee a report on the application of this Regulation. Would you like to keep them? Section 3 Common provisions Article 53 1.